Regulamin

REGULAMIN

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu​

I. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu, zwanego w dalszej części „Schroniskiem” określa jego zadania, organizację oraz zasady funkcjonowania.
 2. Schronisko zlokalizowane jest przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Futrzany Los” z siedzibą na ul. Kabaty 2 w Żywcu, zwane dalej Stowarzyszeniem.
II. Zadania.
 1. Podstawowym zadaniem Schroniska jest opieka nad bezdomnymi psami i kotami oraz przeciwdziałanie ich bezdomności, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, odławianie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi lub błąkającymi się psami oraz chorymi, rannymi lub zbłąkanymi kotami z Gmin, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane umowy,
  2. utrzymywanie odłowionych zwierząt w Schronisku wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowania, w tym pożywienia, wody, ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi, zgodnie z ich potrzebami,
  3. zapewnienie zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie, chorobom wirusowym), leczenia (w tym odpchlanie i odrobaczanie), wykonywania sterylizacji lub kastracji oraz czipowania,
  4. wydawanie zwierząt ich właścicielom po uregulowaniu przez nich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  5. upowszechnianie adopcji bezdomnych zwierząt ze Schroniska (m.in. prowadzenie internetowej strony adopcyjnej zwierząt, akcji adopcyjnych oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook), przygotowywanie psów do adopcji oraz przekazywanie psów i kotów osobom zainteresowanym ich posiadaniem.
 2. Prowadzenie wykazu przyjmowanych, przebywających i wydawanych zwierząt, zawierającego następujące dane:
  1. opis zwierzęcia (płeć, rasa, wiek, maść, oznakowanie),
  2. dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, data zgłoszenia) miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia,
  3. datę przyjęcia do Schroniska,
  4. dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, sterylizacji i kastracji),
  5. dane dotyczące kwarantanny,
  6. datę opuszczenia Schroniska oraz dane osoby, której przekazano zwierzę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego właściciela lub osoby adoptującej)
  7. datę przekazania zwierzęcia właścicielowi,
  8. datę śmierci z podaniem przyczyny.
 3. Usypianie zwierząt ze względów humanitarnych, konieczności sanitarnej, usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz zwierząt nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie decyzji Lekarza Weterynarii posiadającego ze Schroniskiem podpisaną umowę, zwanego w dalszej części „Lekarzem Weterynarii”.
 4. Prowadzeniem akcji edukacyjnych m.in.:
  1. poprzez zachęcanie szkół do odwiedzania Schroniska (pogadanki, przekazywanie materiałów reklamowych, ulotek, plakatów),
  2. prowadzenie wolontariatu na rzecz Schroniska (np. regularne wychodzenie z psami na spacery, pomoc w utrzymywaniu porządku w Schronisku).
III. Organizacja Schroniska.
 1. Personel Schroniska stanowią: członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Futrzany los” zwani w dalszej części „Zarządem” i etatowi opiekunowie zwierząt.
 2. Zarząd kieruje pracą Schroniska i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
 3. Zarząd, w porozumieniu z Lekarzem Weterynarii opracowuje:
  1. szczegółowe zasady dezynfekcji,
  2. szczegółowe zasady i normy żywienia zwierząt przebywających w Schronisku.
 4. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma określone w zakresie czynności szczegółowe obowiązki.
 5. Szczegółowe zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej są określone w punkcie „Zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej”.
IV. Obowiązki personelu Schroniska.
 1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu rozdrażnionych lub apatycznych.
 2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w Schronisku jak i poza nim pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.
 3. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem wymówienia pracy personelowi Schroniska.
 4. W odławianiu psów i kotów mogą uczestniczyć tylko ci pracownicy, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie przez Stowarzyszenie.
V. Przyjmowanie zwierząt do Schroniska.
 1.  Schronisko przyjmuje zwierzęta z Gmin, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane umowy na świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi psami i kotami, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym przez wyznaczonego pracownika danego urzędu oraz od funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Zgłoszenie powinno zawierać informację o miejscu pobytu bezpańskich zwierząt, która jest niezbędna do podjęcia działań zmierzających do odłowienia zwierzęcia. Pracownik Schroniska wyjeżdża tylko do zwierząt zlokalizowanych (zamkniętych w pomieszczeniach, znajdujących się na terenie zamkniętym lub pod opieką osoby, która nadzoruje zwierzę do momentu przyjazdu pracownika Schroniska).
 2. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli.
 3. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które pogryzły człowieka lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
 4. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddane są 14 – dniowej kwarantannie, która może być przedłużona przez Lekarza Weterynarii.
 5. Po zakończeniu kwarantanny psy i koty powyżej 3 miesiąca obligatoryjnie zostają zaszczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom wirusowym, zaczipowane, odrobaczone, psy i koty powyżej 6 miesiąca zostają wysterylizowane/wykastrowane.
 6. Zwierzęta są przyjmowane przez Zarząd lub pracownika przez niego wyznaczonego.
 7. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru.
 8. Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Schroniska dokonuje oględzin nowoprzybyłego zwierzęcia.
 9. Przy przyjmowaniu psa lub kota do Schroniska pracownicy są zobowiązani sprawdzić, czy zwierzę jest w jakikolwiek sposób oznakowane a w przypadku potwierdzenia oznakowania, poinformować o tym fakcie Zarząd w celu przekazania posiadanych danych dotyczących oznakowania zwierzęcia właściwym instytucjom powołanym do identyfikowania i powiadamiania właścicieli o zaistniałej sytuacji.
 10. Zwierząt nowoprzybyłych nie należy łączyć z innymi przez okres kwarantanny, żeby uniknąć zagrożenia epizootycznego, chyba że przyjechały do Schroniska razem.
 11. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób, zwierzęta powinny być odseparowane.
 12. Separować zwierzęta należy według następujących kryteriów:
  1.  zwierzęta w kwarantannie,
  2. psy i koty,
  3. zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,
  4. szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (chyba, że są karmione przez matki), samce od samic mających cieczkę,
  5. zwierzęta agresywne od wszystkich innych,
  6. karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych,
  7. gatunki, które normalnie źle ze sobą współżyją (np. psy i koty) powinny być pomieszczone tak, aby nie mogły się nawzajem widzieć lub czuć.
 13. Schronisko przyjmuje i zajmuje się opieką nad kotami bezdomnymi, czyli takimi, które w myśl Ustawy o ochronie zwierząt miały właściciela i go utraciły lub zostały porzucone, oraz takie, które się zgubiły. Do Schroniska nie są natomiast przyjmowane koty wolno bytujące, czyli takie, które nie mają właściciela i egzystują samodzielnie w przestrzeni miejskiej lub wiejskiej. Do wyjątków należą wszystkie kocięta oraz koty wolno bytujące, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku. Po okresie rekonwalescencji koty wolno żyjące zostają wypuszczone na wolność.
 14. Stowarzyszenie nie udziela informacji o nowym miejscu pobytu zwierząt oddanych do adopcji, chyba że osoba adoptująca wyrazi na to zgodę.
 15. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie, a także nie odławia ptaków, zwierząt dziko żyjących, jak również wszystkich innych, do których przetrzymywania Schronisko nie posiada warunków.
 16. Ze względu na brak możliwości, Schronisko nie prowadzi usług hotelowych.
VI. Zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej.
 1. Stowarzyszenie zatrudnia Lekarza Weterynarii.
 2. Lekarz Weterynarii sprawuje stałą, kompleksową, opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku.
 3. Lekarz Weterynarii sprawuje doraźną pomoc lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami rannymi w wypadkach komunikacyjnych.
 4. Lekarz Weterynarii sprawuje nadzór nad jakością karmy dla zwierząt oraz ustala ilości i pory karmienia w zależności od grup, do których należą zwierzęta.
 5. Lekarz Weterynarii opracowuje i wykonuje program szczepień ochronnych dla zwierząt Schroniska.
 6. Lekarz Weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Pracownicy Schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z Lekarzem Weterynarii.
VII. Czystość i pielęgnacja zwierząt.
 1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:
  1. na bieżąco usuwać nieczystości,
  2. utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,
  3. odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt,
  4. prowadzić dezynfekcję pomieszczeń.
 2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:
  1. odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,
  2. codziennie wypuszczać zwierzęta na wybieg,
  3. u zwierząt chorych stosować wskazane przez Lekarza Weterynarii leki i zabiegi,
  4. meldować Zarządowi i Lekarzowi Weterynarii o zauważonych u zwierząt objawach chorobowych,
  5. karmić zwierzęta zgodnie z normami zatwierdzonymi przez Lekarza Weterynarii,
  6. przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.
 3. Należy przestrzegać procedur dezynfekcji oraz deratyzacji.
VIII. Wydawanie zwierząt.
 1. Jeżeli do Schroniska zgłosi się reflektant na psa lub kota, posiadający warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki, zwierzę może być wydane po zaszczepieniu, zaczipowaniu i odrobaczeniu oraz kastracji/sterylizacji (dla zwierząt powyżej 6 miesiąca).
 2. Właściciele zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojej własności (książeczka zdrowia psa/kota, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa lub inne dokumenty) i uiszczeniu obowiązujących opłat uwidocznionych w cenniku Schroniska. Nie wydaje się właścicielom zwierząt bez aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie. W przypadku jego braku zwierzę zatrzymuje się do czasu zaszczepienia przez Lekarza Weterynarii. Szczepienie takie wykonuje się na koszt właściciela. Dokument zwrotu zwierzęcia określa załącznik nr 3.
 3. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, Stowarzyszenie ma prawo wydać je nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela oraz miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 4. Nie wolno wydawać zwierząt:
  1. osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
  2. szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia
  3. zwierząt chorych (w wyjątkowych przypadkach za zgodą Zarządu i Lekarza Weterynarii można wydać zwierzę, jeśli nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie),
  4. osobom nieposiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyk lub transporter), chyba że Schronisko ma zapewnioną pewną ilość obroży, kagańców i smyczy za opłatą,
  5. osobom nietrzeźwym,
  6. osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.
 5. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska, w tym i właściciele zwierząt zobowiązana jest:
  1. do uiszczenia opłat zgodnie z ustalonym cennikiem,
  2. do podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (w przypadku nowego właściciela),
  3. oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami, co do jego pielęgnacji, udzielonymi przez pracownika Schroniska,
  4. posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psa – smycz, kaganiec, obroża lub szelki, dla kota – koszyk lub transporter).
 6. Personel Schroniska po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć adopcji zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji.
 7. Pracownik Schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby zabierającej zwierzę oraz wydaje kwit na pobrane opłaty.
 8. Personel Schroniska ma prawo sprawdzić w dowolnym czasie.
 9. W przypadku wydawanych psów do gospodarstw na wsi Stowarzyszenie może zażądać sprawdzenia warunków w jakich będzie przebywało przed faktem wydania.
 10. Należy unikać wydawania suk do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu zapobieżenie niepożądanym miotom (nie dotyczy suk sterylizowanych).
 11. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Schronisku na widocznym miejscu.
IX. Usypianie zwierząt.
 1. Usypianie zwierząt odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
 2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez Lekarza Weterynarii.
 3. Usypianie jest dokonywane w Schronisku lub lecznicy weterynaryjnej.
 4. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel i nie może się dokonywać w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
 5. Usypianie zwierzęcia musi odbywać się zgodnie z zasadami sztuki weterynaryjnej.
 6. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń.
 7. Uśpienie może być dokonywane tylko przez Lekarza Weterynarii.
 8. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji, z którym Stowarzyszenie ma zawartą umowę.
X. Wolontariat.
 1. Wolontariat w żywieckim Schronisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm).
 2. Wolontariuszem może być osoba, która:
  1. ukończyła 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na pracę w Schronisku,
  2. podpisze porozumienie, podając wszystkie wymagane dane osobowe,
  3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku, czego dowodem będzie zaświadczenie lekarskie.
 3. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie – zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.
 4. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska w ustalonym czasie odbywania wolontariatu ( soboty od 9:00 do 12:00 z wyjątkiem świąt oraz w okresie lipiec – wrzesień dodatkowo we wtorki od 11:00 do 14:00 oraz w inne dni za zgodą Zarządu) ma obowiązek:
  1. każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności prowadzonej przez Zarząd,
  2. przestrzegania zapisów porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem oraz regulaminu Schroniska pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania.
 5. Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje Zarząd – wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio Zarządowi.
 6. Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Stowarzyszenie w miarę potrzeb współpracy poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska.
 7. Na zasadach ogólnych możliwe jest również podpisywanie porozumień z wolontariuszami rekomendowanymi przez współpracujące ze Schroniskiem organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 8. Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na stronie internetowej Schroniska.
XI. Adopcja wirtualna.
 1. Stowarzyszenie umożliwia uczestnictwo w adopcji wirtualnej.
 2. Uczestnikiem Adopcji Wirtualnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorstwo, instytucja taka jak szkoła/przedszkole itp. Dane potrzebne do umowy to: imię, nazwisko (dotyczy osoby fizycznej) lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie)
 3. Wpłaty należy kierować na konto: Stowarzyszenie „Futrzany los”, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, ING Bank Śląski: 64 1050 1070 1000 0090 3199 2358. Tytuł przelewu: ADOPCJA WIRTUALNA + imię zwierzęcia.
 4. Kwota wpłaty zależna jest od możliwości i chęci adoptującego wirtualnie. Proponowane stawki do wyboru to: 30,00 zł lub 50,00zł miesięcznie.
 5. Wpłacane pieniądze (darowizny) przeznaczane są na bieżące potrzeby zwierząt przebywających w Schronisku. Kwota pieniędzy wpłacana przez darczyńcę na wybranego psa lub kota jest jedynie umowna. Stowarzyszenie nie przeznacza przekazanych funduszy jedynie na danego psa lub kota. Pula pieniędzy z całości Adopcji Wirtualnej przeznaczana jest na wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku. Przykładowe potrzeby, które zasilane są z Adopcji Wirtualnej to: renowacja bud i kojców, karma dla zwierząt, żwirek dla kotów, szczepionki, lekarstwa, zabiegi operacyjne, obroże, smycze, środki czystości, itp.
 6. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wydania do adopcji stałej psa lub kota adoptowanego wirtualnie. O tym fakcie informuje adoptującego wirtualnie do 7 dni od podpisania umowy adopcyjnej. W takim przypadku Stowarzyszenie kontaktuje się z adoptującym wirtualnie w celu wyboru innego psa lub kota.
 7. Rezygnacja z adopcji wirtualnej może nastąpić w każdym momencie i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
 8. Darowizny przekazane na Adopcję Wirtualną nie są w żadnym przypadku zwracane wpłacającym.
 9. Niedokonywanie regularnych wpłat jednoznaczne jest z rezygnacją z Adopcji Wirtualnej.
 10. Stowarzyszenie zamieszcza w Internecie (Facebook, strona internetowa Schroniska) listę osób Adoptujących Wirtualnie. Dane, które są podane do informacji publicznej to: imię, nazwisko (lub nazwa firmy), nick lub inne podane przez adoptującego.
 11. Formularz adopcji wirtualnej został określony w załączniku nr 5.
XII. Opłaty za usługi Schroniska.
 1. Stawki opłat zostają ujęte w osobnym cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Na dowód wpłaty pieniędzy interesanci otrzymują pokwitowanie na kwestionariuszu z pieczątką Stowarzyszenia.
 3. Cennik opłat za usługi Schroniska musi być wywieszony na widocznym miejscu.
 4. Cennik opłat za usługi Schroniska określony został w załączniku nr 1.
XIII. Godziny przyjęć interesantów.
 1. Schronisko przyjmuje interesantów w godzinach:
  1. od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:30,
  2. w soboty od 9:00 do 12:00.
 2. Zabrania się osobom przychodzącym do Schroniska:
  1. zbliżania się do zwierząt bez asysty personelu Schroniska,
  2. karmienia zwierząt – w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je przekazać personelowi Schroniska,
  3. drażnienia zwierząt,
  4. wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia personelu Schroniska,
  5. otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez kraty/pręty wybiegów.
 3. Osobom nietrzeźwym wstęp do Schroniska jest zabroniony.
 4. Godziny przyjęć i odwiedzin Schroniska muszą być wywieszone na widocznym miejscu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o plikach cookie.

Kliknięcie na Wyłącz pliki cookie spowoduje, że niektóre treści (takie jak filmy czy mapy) nie będą wyświetlane.